0546 - 763 744

21-09-2018

Project Kolenbranderweg te Haaksbergen

Project Kolenbranderweg te Haaksbergen

Met de aanleg van de nieuwe N18 is er een veelbesproken project in de regio Twente na lange tijd in uitvoering gebracht. Deze ontwikkeling heeft ervoor gezorgd dat de bestaande Kolenbranderweg is opgewaardeerd tot een belangrijke gebiedsontsluitingweg om de kern van Haaksbergen en de nieuwe N18 met elkaar te verbinden. Een gevolg van deze ingreep is de knip van de Kolenbranderweg, ter plaatse van de Noordsingel, om (gemotoriseerd) sluipverkeer te voorkomen. Het doodlopende deel weg langs de sportvelden is nu op het einde voorzien van een keerlus.

Vanwege de knip in de Kolenbranderweg is de kruising Noordsingel-Oude Boekeloseweg even verderop, gelijktijdig onder handen genomen. De fietsverbinding tussen de kern en de nieuwe N18 bleef wel gehandhaafd en werd geoptimaliseerd. De nieuwe verbindingsweg wordt middels een unieke Ovonde aangesloten op de bestaande Noordsingel en Metaalstraat.

DE ROL VAN INCITE PROJECTS

Incite Projects is door de gemeente Haaksbergen gevraagd het project Kolenbranderweg uit te werken van het schetsontwerp tot definitieve stukken ten behoeve van de aanbesteding. Incite Projects heeft zo voor de gemeente Haaksbergen het werk uit handen genomen.

Voor de verschillende werkonderdelen, Kolenbranderweg, Ovonde en kruising Oude Boekeloseweg heeft Incite Projects de bestaande situatie geïnventariseerd, diverse onderzoeken laten uitvoeren en zijn knelpunten geïnventariseerd en overleg gevoerd en afgestemd tussen alle betrokken partijen. Dit alles heeft geleid tot een gedragen ontwerp dat zonder problemen door de aannemer tot uitvoering kon worden gebracht. De werkzaamheden die Incite Projects gezamenlijk heeft verricht, zijn onder andere:

  • Het opstellen van voorlopige ontwerpen, inclusief een optimalisatie van de ovonde;
  • Het opstellen van definitieve ontwerpen
  • Het opstellen van hoogteplannen en een uitgebreide grondbalans;
  • Het opstellen van kostenramingen;
  • Het opstellen van een RAW bestek inclusief alle bijbehorende bijlagen;
  • Begeleiden van de aanbestedingsprocedure.

DE UITDAGINGEN BINNEN HET PROJECT

Binnen het project kwam Incite Projects de volgende uitdagingen tegen:

  • De gemaakte ontwerpen voor alle boven- en ondergrondse infrastructuur moesten instemming hebben van alle betrokkenen.
  • Een oplossing voor de kruispuntvorm tussen de Noordsingel, Metaalstraat en de Kolenbranderweg. De uitkomst van een vooronderzoek is geoptimaliseerd en inmiddels ook uitgevoerd.
  • De planning, de absolute deadline was oplevering vóór de openstelling van de nieuwe N18.
  • De keuze van de toe te passen asfaltmengsels, inclusief de benodigde geluidsreducerende eigenschappen.